Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Dobry start" 300 zł dla ucznia

Obsługę programu „Dobry start” przejął  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

 

Świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
 

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 poz. 1061), świadczenie "Dobry start" przysługuje:
– rodzicom,
– opiekunom faktycznym,
– opiekunom prawnym,
– rodzinom zastępczym,
– osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
– dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
– dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
– osobom uczącym się.

 

Zgodnie z § 4 ust. 2 – 3 rozporządzenia, świadczenie "Dobry start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
– przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry start"przysługuje także w przypadku:
– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kiedy świadczenie dobry start nie przysługuje?
Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia, świadczenie dobry start nie przysługuje:
– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
– na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Uwaga: świadczenie "Dobry start" nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry start" będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Sposób składania wniosków:

  1. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu, ul. Pl. Kochanowskiego 1, pok. 13 (w godzinach pracy MOPS)

  2. za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu, ul. Pl. Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń

  3. drogą elektroniczną za pomocą:

  • Portalu Informacyjno - Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl),

  • systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną

 

Zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia, przyznanie świadczenia "Dobry start" nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia "Dobry start" oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

 

Informacja o przyznaniu świadczenia "Dbry start" będzie wysyłana na wskazany adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku).

Adres poczty elektronicznej, z którego będą wysyłane informacje o przyznanym świadczeniu: mops.zwolen@op.pl

Wnioskodawcy, którzy nie wskażą adresu poczty elektronicznej będą mogli odebrać informacje o przyznaniu świadczenia "Dobry start" w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1, pok. 13.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

AKTUALNOŚCI:

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny