Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przyznanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

 

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują:

 

- osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

- usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia a także wysokość odpłatności za usługi. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł, a osoby w rodzinie 528,00 zł.

 

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

  1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych.

  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.

  3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo - z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu).

  4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.

  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

  6. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych.

 

 

Forma załatwienia

 

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Przewidywany termin załatwienia

 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny