Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Działalność

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWOLENIU

POMOC SPOŁECZNA

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dz.U. z 2009 roku
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.

Zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej:
 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 2. sporządzanie zgodnie z art. 16a, oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej,
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 7. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
 8. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
 9. praca socjalna,
 10. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
 11. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
 12. dożywianie dzieci,
 13. sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 14. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie opłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 15. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 16. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 17. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zadania zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej:

 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a,
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2006 roku Nr 139, poz. 139 z późn. zm.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.
Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
 3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. z 2012 roku, poz. 1228

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.
Ustaw określa:

 1. zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji,
 2. warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów,
 3. zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 4. zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 5. działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny