Informacja dot. zapisów w ramach Programu Operacyjnego...

31.07.2017

                                                                                                                  

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że od dnia 01.08.2017 roku do dnia 25.08.2017 roku będą trwać zapisy w ramach Programu Operacyjnego ,,Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podprogram 2017''.

      Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł. dla osoby w rodzinie oraz spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj:

,,Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa;

- sieroctwa;

- bezdomnośći;

- bezrobocia;

- niepełnosprawności;

- długotrwałej lub ciężkiej choroby;

- przemocy w rodzinie;

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

- alkoholizmu lub narkomanii;

- zdarzenie losowego i sytuacji kryzysowej;

- klęski żywiołowej lub ekologicznej''.

Szczegółowe informacje oraz skierowania są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu.


czytaj dalej...

OGŁOSZENIE

12.06.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu prowadzi zbiórkę ubranek dla noworodka i akcesoriów niezbędnych dla dziecka (przewijak, pościel, łóżeczko, wózek, wanienka itp.), potrzebne są także meble i łóżeczko.

Serdecznie dziękujemy


czytaj dalej...

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z powiatu...

22.05.2017

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Zwoleńskim. 25 maja 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna.


czytaj dalej...

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc...

09.05.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że wydawanie żywności w ramach POPŻ odbędzie się w dniach  15 - 17.05.2017r. w godz. 8.00 - 15.00 w magazynach Caritasu przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.


czytaj dalej...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

22.03.2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z...

czytaj dalej...

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc...

08.02.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że wydawanie żywności w ramach POPŻ odbędzie się w dniach  28.02 - 01.03.2017r. w godz. 8.30 - 15.30 w magazynach Caritasu przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.


czytaj dalej...

Nowe mieszkanie komunalne

01.02.2017

W dniu 02.01.2017r. Gmina Zwoleń przekazała mieszkanie komunalne przy ulicy Cmentarnej Państwu Beacie i Mariuszowi Jasiorowskim z Podzagajnika.

Warto przypomnieć, że o Beacie i Mariuszu Jasiorowskich było głośno w sierpniu 2015 roku, kiedy to materiał o nich ukazał się w programie telewizyjnym Sprawa dla reportera. Elżbieta Jaworowicz w swoim programie przedstawiła trudną sytuację mieszkaniową i materialną rodziny. Apelowała wówczas o pomoc nie tylko do swoich widzów, ale również do samorządowców Gminy Zwoleń, które reprezentował w programie zastępca Burmistrza Zwolenia Włodzimierz Kabus. 

Państwo Jasiorowscy  wiele zawdzięczają lokalnemu przedsiębiorcy Zbigniewowi  Lenartowiczowi, który zgłosił rodzinę do programu, a także wsparł ją finansowo po programie.

Przekazane mieszkanie zostało wyposażone w meble zakupione ze środków pochodzących z wpłat darczyńców na rachunek bankowy utworzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu po emisji programu telewizyjnego.


czytaj dalej...

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc...

24.01.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu informuje, że wydawanie żywności w ramach POPŻ odbędzie się w dniach  30 - 31.01.2017r. w godz. 8.00 - 15.30 w magazynach Caritasu przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.


czytaj dalej...